કશો વોંધો નઈ KASHO VONDHO NAI LYRICS - Rakesh Barot

કશો વોંધો નઈ KASHO VONDHO NAI LYRICS - Rakesh Barot | Gujarati.Lyrics4songs.xyz
Kasho Vondho Nai Lyrics (કશો વોંધો નઈ Lyrics) by Rakesh Barot: This Gujarati Song is sung by him. Music given by Mayur Nadiya. While Kasho Vondho Nai Song Lyrics are written by Hitesh Sobhasan and Anand Mehra. Starring Rakesh Barot, Zeenat Khan and Sejal Bodar. This music video is edited by Ravindra S. Rathod while directed by Anand Mehra and Ravi Patel. It's released by Sumaar Music Official YouTube Channel.

Song Title: Kasho Vondho Nai (કશો વોંધો નઈ)
Singer: Rakesh Barot
Lyrics: Hitesh Sobhasan, Anand Mehra
Music: Mayur Nadiya
Cast: Rakesh Barot, Zeenat Khan, Sejal Bodar
Music Label: Sumaar Music

Kasho Vondho Nai Lyrics

Kasho Vondho Nai Are Kasho Vondho Nai

Dil Ni Roni Nikali Kheladu
Kunu Kalju Maru Balyu Gai Kari Ne Apmon
Kasho Vondho Nai Janu Kasho Vondho Nai. . .

Baryu Bhadryu Ne Rajvadu Meli Ne Hali Maru
Aene Chadyu Se Gumon
Kasho Vondho Nai Janu Kasho Vondho Nai. . .

Vato Mari Lagse Tane Re Lavari
Nai Male Mara Jevo Dil Mo Vaat Le Utari
Chahe Jindagi Ni Thai Jaay Kasoti
Bhale Dukh Ni Pade Hoti Made Na Monpon
Kasho Vondho Nai Janu Kasho Vondho Nai. . .

Mara Vali Nikali Kheladu
Kunu Kalju Maru Baryu Gai Kari Ne Apmon. . .

Kasho Vondho Nai Janu Kasho Vondho Nai. . .
Kasho Vondho Nai Janu Kasho Vondho Nai. . .

Are Navro Na Hamajti Mane
Tane Prem Karvanu Maruj Se Kom
Mara Haiye Ne Hothe Taruj Se Nom
Pan Aenu Tane Chhe Cho Bhon
Kasho Vondho Nai Haru Kasho Vondho Nai. . .

Gom Ma Kadhi Mari Aabru
Mara Dil Ma Padyu Gabru
Duniya Mare Chhe Ton
Kasho Vondho Nai Janu Kasho Vondho Nai. . .

Dil Ni Roni NIkali Kheldu
Kunu Kalju Maru Baryu Gai Kari Ne Apmon. . .

Kasho Vondho Nai Janu Kasho Vondho Nai. . .
Kasho Vondho Nai Bhale Kasho Vondho Nai. . .

Taravina Ni Kaari Bhamar Rato
Ame Tara O Gani Ne Kadhshu
Divaso Ni Jo Vaato Karu To
Ame Gomna Jope Jai Behshu
Kasho Vondho Nai Janu Kasho Vondho Nai. . .

Bhale Ne Buru Thay Maru
Pan Haru Thay Taru
Pura Thay Tara Arman
Kasho Vondho Nai Janu Kasho Vondho Nai. . .

Mara Vali Nikali Kheladu
Kunu Kalju Maru Baryu Gai Kari Ne Apmon. . .

Kasho Vondho Nai Janu Kasho Vondho Nai. . .
Kasho Vondho Nai Bhale Kasho Vondho Nai. . .

Kasho Vondho Nai Janu Kasho Vondho Nai. . .
Kasho Vondho Nai Janu Kasho Vondho Nai. . .
Kasho Vondho Nai Janu Kasho Vondho Nai. . .

Written By: Hitesh Sobhasan, Anand Mehra

This is the end of Kasho Vondho Nai (કશો વોંધો નઈ) Lyrics. If you find any mistake in lyrics of કશો વોંધો નઈ KASHO VONDHO NAI LYRICS - Rakesh Barot | Gujarati Song please contact us and send correct lyrics.

Gujarati Lyrics4songs FAQs & Song Information:

1. Who is the singer of "Kasho Vondho Nai (કશો વોંધો નઈ)" song?
Rakesh Barot has sung the song of "Kasho Vondho Nai (કશો વોંધો નઈ)".

2. Who has featured in the music video?
The music video of "Kasho Vondho Nai (કશો વોંધો નઈ)" features Rakesh Barot, Zeenat Khan and Sejal Bodar.

3. Who wrote the lyrics of "Kasho Vondho Nai (કશો વોંધો નઈ)" song?
Hitesh Sobhasan and Anand Mehra has written the lyrics of "Kasho Vondho Nai (કશો વોંધો નઈ)" song.

4. Who directed "Kasho Vondho Nai (કશો વોંધો નઈ)" music video?
Anand Mehra and Ravi Patel has directed the music video of "Kasho Vondho Nai (કશો વોંધો નઈ)".

5. Which type of Genre "Kasho Vondho Nai (કશો વોંધો નઈ)" music video?
It's a Gujarati Song genre the music video of "Kasho Vondho Nai (કશો વોંધો નઈ)".

6. Who released "Kasho Vondho Nai (કશો વોંધો નઈ)" music video?
Sumaar Music has released the music video of "Kasho Vondho Nai (કશો વોંધો નઈ)".

Furthermore Latest Gujarati Song Lyrics then stay connected with Gujarati.Lyrics4Songs
Previous Post Next Post